نمرات نهایی فیزیک دو پیام نور

 

شماره دانشجویی   نمره
861144769 ....... 1/75
870008706 .......  
870025729 .......  
880310182 .......  
890043300 ....... 1
900085895 ....... 2/25
900236373 ....... 0/75
900418319 ....... 1/5
900420018 ....... سفید
900423947 ....... 1
909752837 .......  
917485618 .......  
917749198 .......  
917828170 .......  
917828190 .......  
917828668 .......  
917852070 .......  
923819367 ....... 1/25
923913112 ....... 1/25
923913539 ....... صفر
923913770 ....... 1
923914255 ....... 0/5
923914531 .......  
924004002 ....... صفر
935060161 ....... 0/5
935060354 ....... صفر
935060756 ....... 0/25
935060875 ....... سفید
935061269 ....... 1/75
935061383 ....... صفر
935061442 ....... 0/25
935061867 ....... صفر
935062172 .......  
935062175 ....... 0/5
935147383 ....... سفید
935259308 ....... 0/75
935259797 ....... 2
935260074 ....... 0/25
935260130 ....... 1/5
935260165 ....... 2/25
935260239 ....... 2/5
935260243 ....... 0/75
935260297 .......  
935260336 ....... 1
935260703 ....... 2
+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ و ساعت 14:37 |
 نمرات نهایی مبانی برق - نیمسال اول ۹۵-۹۴

 

 

شماره دانشجویی   نمره
861144769 ....... 0/25
870025367 ....... صفر
870026256 .......  
871176154 ....... 2/5
880310094 .......  
880310095 ....... 1
890043243 ....... 1/25
890043372 ....... 1/5
890244330 ....... 2/4
890267559 ....... 0/75
900063413 .......  
900084529 ....... 2/75
900090671 ....... 1/5
900118735 .......  
900158519 ....... 4/25
900291085 ....... 0/25
900291536 ....... صفر
900339347 .......  
900352844 .......  
900418365 .......  
900421409 ....... صفر
900451363 .......  
900455455 ....... 3/65
909752313 ....... 0/75
909752389 ....... 0/25
909753527 ....... 1/5
917484340 ....... 1
917484735 ....... 5/3
917484886 ....... 3/9
917485508 ....... 1/5
917485604 ....... 5/05
917485847 .......  
917486057 .......  
917486359 ....... 0/75
917486569 ....... 4/8
917486737 .......  
917486833 .......  
917486846 ....... 2
917744675 ....... 1/9
917749130 ....... 1/75
917749181 .......  
917749183 ....... 0/25
917749227 .......  
917828170 ....... 0/5
917828437 ....... 0/25
917828806 ....... صفر
917828830 ....... 1/25
917828859 ....... 0/75
923819392 ....... 0/75
923913352 ....... 1/25
923913539 ....... 0/25
923913770 ....... 0/5
923913911 ....... سفید
923913912 ....... 3/65
923913978 ....... 0/75
923914255 ....... 2/9
923914531 .......  
923914602 ....... 3/25
923915734 ....... 3/25
923945821 ....... 1/5
924003382 .......  
924003506 ....... 2/9
924013043 ....... 2/5
924013776 ....... 0/5
935059773 ....... 3
935059778 ....... 3/5
935059817 ....... 2/65
935059852 ....... 1/75
935059973 ....... 1/75
935060106 ....... 2
935060161 ....... صفر
935060353 ....... 1
935060436 ....... 2/5
935060552 ....... 1/25
935060756 ....... 2/25
935060876 ....... 4/3
935060887 ....... 2/75
935061074 ....... 1/45
935061248 ....... 1/5
935061253 .......  
935061256 ....... 3/65
935061269 ....... 1/5
935061289 ....... 1/25
935061641 ....... 0/5
935061642 ....... 3/15
935061660 ....... 0/75
935062002 ....... 0/25
935062011 ....... صفر
935062341 ....... 0/25
935062454 ....... 1/65
935062573 ....... 0/25
935062922 ....... 0/75
935259247 ....... 0/75
935259830 ....... 0/5
935259926 ....... 1/25
935260216 ....... 1
935260402 ....... 4
935260677 ....... 1/5
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و ساعت 20:4 |
نمرات خام پایان ترم - درس فیزیک یک

 

ش دانشجویی   نمره
890043300 ...... صفر
900065897 ...... صفر
900185656 ...... 0.25
909752548 ...... 2.25
909753375 ...... -
917486109 ...... -
917744489 ...... 0.5
923912670 ...... 1.5
923913283 ...... 0.5
923913284 ...... -
935061749 ...... 1.75
935062493 ...... صفر
935259093 ...... 0.25
935259602 ...... 0.75
935259970 ...... 0.5
935260071 ...... 2.75
935260297 ...... 2
935260401 ...... 0.75
935260586 ...... 0.5
935260727 ...... -
949580510 ...... صفر
949580665 ...... 1
949580749 ...... 1.5
949580803 ...... 0.25
949580815 ...... 1.5
949580914 ...... 0.25
949580953 ...... 0.5
949580987 ...... 0.25
949581115 ...... صفر
949581283 ...... -
949581321 ...... 0.25
949581394 ...... 0.25
949581452 ...... 0.5
949581542 ...... -
949581604 ...... -
949581639 ...... 0.75
949581683 ...... 0.25
949581774 ...... 1
949581862 ...... 0.25
949581896 ...... -
949581911 ...... 1
949582049 ...... 0.75
949582073 ...... 0.25
949582130 ...... 0.25
949582253 ...... 0.75
949582360 ...... 0.75
949582372 ...... 0.75
949582420 ...... 0.75
949582654 ...... -
949582669 ...... 0.25
949582735 ...... صفر
949582798 ...... -
949582890 ...... 1
949582957 ...... 1.25
949582996 ...... -
949583025 ...... 0.5
949583040 ...... -
949583305 ...... 1.75
949648001 ...... 0.5
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ساعت 11:22 |
میان ترم فیزیک یک

 

 

ش دانشجویی   نمره
890043300 ...... 1/25
900065897 ......  
900185656 ...... 3/5
909752548 ...... 5/25
909753375 ......  
917486109 ......  
917744489 ......  
923912670 ...... 5
923913283 ......  
923913284 ...... 4/25
935061749 ...... 4/25
935062493 ...... 0/5
935259093 ...... 5
935259602 ......  
935259970 ...... 1/25
935260071 ......  
935260297 ...... 4/5
935260401 ...... 0/25
935260586 ...... 1
935260727 ...... 1
949580510 ...... 5
949580665 ...... 5
949580749 ...... 3/25
949580803 ...... 0/5
949580815 ...... 4/75
949580914 ...... 4/75
949580953 ...... 4/75
949580987 ...... 5/75
949581115 ...... 3/5
949581283 ......  
949581321 ...... 4/25
949581394 ...... 4/25
949581452 ...... 1/75
949581542 ......  
949581604 ......  
949581639 ...... 6
949581683 ...... 5/5
949581774 ...... 4/5
949581862 ...... 4/75
949581896 ......  
949581911 ...... 4
949582049 ...... 4
949582073 ...... 4/25
949582130 ...... 3/25
949582253 ...... 4/5
949582360 ...... 5/5
949582372 ...... 4/25
949582420 ...... 3/5
949582654 ...... 4/5
949582669 ...... 0/5
949582735 ...... 4
949582798 ...... 5/75
949582890 ...... 5/5
949582957 ...... 5/5
949582996 ...... 3/5
949583025 ...... 4/75
949583040 ...... 6
949583305 ...... 5/25
949648001 ...... 3/75
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ و ساعت 18:56 |
میان ترم درس مبانی برق

 

شماره دانشجویی   نمره
861144769 .......  
870025367 ....... صفر
870026256 .......  
871176154 ....... 5/25
880310094 .......  
880310095 ....... 1/5
890043243 ....... 1/75
890043372 ....... 4
890244330 ....... 3/5
890267559 ....... 2
900063413 .......  
900084529 .......  
900090671 .......  
900118735 ....... 2
900158519 ....... 4/5
900291085 .......  
900291536 .......  
900339347 ....... 3/5
900352844 ....... 2
900418365 .......  
900421409 .......  
900451363 .......  
900455455 ....... 3/5
909752313 ....... 2/75
909752389 ....... 1
909753527 ....... 1/75
917484340 ....... 0/5
917484735 ....... 2/5
917484886 ....... 4
917485508 ....... 1/75
917485604 ....... 2/5
917485847 .......  
917486057 .......  
917486359 ....... 1/25
917486569 ....... 2
917486737 ....... 2/25
917486833 ....... 0/25
917486846 ....... 1/25
917744675 ....... 3/5+1
917749130 ....... 1/75
917749181 .......  
917749183 ....... 1
917749227 .......  
917828170 ....... 4
917828437 ....... 2/5
917828806 .......  
917828830 ....... 1/5
917828859 ....... 3/25
923819392 ....... 1/75
923913352 ....... 3
923913539 ....... 1/5
923913770 ....... 2
923913911 ....... 2/5
923913912 .......  
923913978 ....... 2
923914255 ....... 1/25
923914531 .......  
923914602 ....... 4/75
923915734 ....... 5
923945821 ....... 2/75
924003382 .......  
924003506 ....... 4/5
924013043 ....... 3/25
924013776 ....... 3/75
935059773 ....... 1/75
935059778 ....... 3
935059817 ....... 1/5
935059852 ....... 3/25
935059973 ....... 2/5
935060106 ....... 1
935060161 ....... 1/5
935060353 ....... 4/75
935060436 ....... 4
935060552 ....... 2/75
935060756 .......  
935060876 ....... 3
935060887 ....... 3/5
935061074 ....... 4
935061248 ....... 2/5
935061253 ....... 2
935061256 ....... 3/25
935061269 ....... 1/5
935061289 ....... 3/25
935061641 ....... 2/25
935061642 ....... 0/75
935061660 ....... 4/75
935062002 ....... 4/25
935062011 ....... 3
935062341 ....... 1/5
935062454 ....... 1/75
935062573 ....... 1
935062922 ....... 1/75
935259247 ....... 3/5+1
935259830 ....... 3/5
935259926 ....... 1/5
935260216 ....... 5
935260402 ....... 1/25
935260677 ....... 1

 

900084529  ........  3.75

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ و ساعت 13:37 |
نمرات میان ترم فیزیک دو

 

شماره دانشجویی   نمره
861144769 .......  
890043300 ....... 4
900085895 ....... 3/25
900236373 ....... 1
900420018 ....... 0/25
900423947 ....... 0/5
917828190 ....... صفر
923819367 ....... 0/75
923913112 ....... 2/5
923913539 ....... 1/25
923913770 ....... 4
923914255 ....... 2+1
935060161 ....... 3/75
935060354 ....... 0/75
935060875 ....... 0/75
935061442 ....... 2/5
935061867 ....... 4/75
935062172 ....... 0/5
935062175 ....... 2/75
935147383 ....... 0/25
935259308 ....... 4
935259797 ....... 3/75
935260074 ....... 0/5
935260130 ....... 4
935260165 ....... 3/5
935260239 ....... 4/25
935260243 ....... 3
935260297 ....... صفر
935260336 ....... 2/25
935260703 ....... 3/5
+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ و ساعت 10:31 |
توجه 

 

 

میان ترم مبانی برق در دو سکشن برگزار میشود

 

 

دوشنبه ۱۸ آبان

 

سه شنبه ۱۹ آبان

 

هر دانشجو فقط در سکشن ثبت نامی

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ و ساعت 10:20 |

با سلام به همه

 

تاریخ میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 بشرح زیر اعلام میگردد

 

مبانی برق - دوشنبه 94/8/18 ساعت ۱۳:۳۰

فیزیک یک - دوشنبه 94/8/18 ساعت 15:30

فیزیک دو - سه شنبه 94/8/19 ساعت ۱۵:۳۰

 

شایان ذکر است دانشجویانی که درس مبانی برق در روز سه شنبه دارند می بایست در آزمون روز دوشنبه شرکت کنند. همچنین کلاس مبانی برق روز سه شنبه مورخ 94/8/19 بعنوان کلاس جبرانی مدنظر می باشد

 

موفق باشید

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ و ساعت 11:11 |
نمرات نهایی فیزیک دو


بالاخره برگه های دانشجویان بدستم رسید ... این هم نمرات خام برگه ها

ش دانشجویی پایان ترم
890268653 0.25
900055874 0
880194199 2
917838475 3.75
871137096 غایب
917838476 0
917752045 2.75
917752046 غایب
917634748 1
900171701 1
917823071 0
900179247 0.25
917634794 0.25
909784215 0.25
917838481 1
880194405 0
917634957 0.5
880194437 2
917838485 2
890268893 1
917823080 2
917823081 0.5
909784266 0
880194534  
890268947 1.25
917635082 1.75
917752059 0.25
890268984 2
917635100 0
890269062 1.25
917823087 0
900304669 0.5
900291466 0.25
890043675 0
890269130 غایب
900332011 0
900339765 غایب
890269189 1
909784349 0
917635400 غایب
900340187 غایب
917515698 0.25
909784353 2.25
900385338 0
900078272 0.25
890043724 غایب
917635542 0
917635561 غایب
900082906 0
880194942 1.25
917635606 1.25
917823100 غایب
900431302 0
900455983 1
890158084 1.5
890269211 0.5


+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ و ساعت 14:44 |
نمرات خام پایان ترم فیزیک یک - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی پایان ترم
861141505 0.5
861141643 حذف
866144908 حذف
866144991 حذف
866192561 0.75
870022317 0.25
880193481 1.5
880309865 1.5
880309910 حذف
890004672 1.75
890043194 حذف
890043236 حذف
890043300 0.25
890043315 حذف
890043372 0.25
890043375 0
900052384 0
900056028 حذف
900058116 حذف
900085307 1.5
900091237 2.5
900185656 حذف
900259181 0
900340733 2
900420018 0
909752296 0.25
909752389 1.5
909752548 حذف
909752669 حذف
909752837 حذف
909753375 0
917428742 0.75
917483998 حذف
917485478 2.25
917486109 حذف
917486998 حذف
917487132 حذف
917522024 0.5
917522296 0
917744489 حذف
917744585 0.5
917744681 1
917749134 0.25
917749199 1
917749202 0.25
917749211 0
917749237 حذف
917749240 2.75
917827915 0.5
917827942 0
917828017 1.5
917828097 حذف
917828194 0
917828198 1.25
917828311 1.25
917828499 حذف
917828644 1.5
917828713 حذف
917828758 0.75
917828830 1
917828833 2
917828870 1.25
923814569 1.5
923814573 0.75
923819335 0.75
923819367 0.5
923819392 0
923912665 1.75
923912670 حذف
923912694 0.75
923912698 3
923912737 0.25
923912761 0.75
923912973 0.5
923913036 حذف
923913112 1
923913188 1.5
923913242 1.25
923913283 0
923913284 حذف
923913319 0.5
923913352 0.75
923913539 0
923913550 1.25
923913651 0.75
923913764 1
923913770 0.25
923913786 1.25
923913838 2
923913911 2.25
923913912 2.25
923913935 2
923913978 حذف
923913994 0.5
923914004 0.5
923914085 1.25
923914122 حذف
923914145 حذف
923914147 حذف
923914178 1.5
923914204 1.5
923914205 2
923914255 1.25
923914256 1.25
923914284 حذف
923914369 حذف
923914373 0
923914392 1
923914418 0.5
923914531 0.25
923914602 1.25
923914604 1
923914620 2.75
923914639 1.25
923914685 2
923914758 0.25
923914817 0.75
923914849 2
923914893 حذف
923914933 1.25
923914963 2.25
923915097 1
923915229 حذف
923915268 2.25
923915269 1.75
923915578 1.25
923915602 حذف
923915635 2
923915674 حذف
923915706 1.75
923915734 1
923915780 حذف
923915792 2
923915863 0.75
923915943 1.25
923915994 حذف
923916041 0.25
923916085 1

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ و ساعت 15:44 |
نمرات خام برگه های درس فیزیک دو - دانشگاه پیام نور اهواز
 

ش دانشجویی
پایان ترم
856122218         0                                      860000096          1.75
861141585        حذف                                  866144923          0
866144943         1                                       866144960         0.5
866144991        حذف                                   870021689         1.5
870025367        0.75                                   870025729         حذف
870033303         2                                      870045877         1.75
880309831         1                                      880309865           0
880310003         0.75                                 880310041           0
880310051         0.75                                 880310126           1
880310189        حذف                                  80310237          حذف
890043243        1.25                                  890043313          1
890043315        حذف                                  890043393          1
890043394          1                                     890267896        2.5
890353111        0.75                                  900019448        1.25
900035228          2                                     900063392          0
900085895       حذف                                   900086126        1.75
900086362       حذف                                   900090640        حذف
900118735        1.5                                    900157614        1.25
900171647         1                                      900176186         1.5
900185656       1.25                                   900209631         0.75
900210663        0.25                                  900231329        1.25
900275380         0                                      900283381         1.75
900286588       حذف                                   900291085          0.5
900293878        1                                       900323858          1
900324736      1.25                                    900379442          0
900412943      0.75                                    900416299        2.25
900421409       1                                       900423947         0.5
900426148      حذف                                    900435489         1.5
909753049      1.25                                   909753185         1.5
909753424       0.75                                   909753462        حذف
909753468       0.25                                   917428672          2
917483892      حذف                                    917483941       2.25
917483982        2                                       917484186        0.5
917484340       0.5                                      917484397        1
917484536       1                                        917484726     1.75
917484781      0.75                                     917484831        ۰
917484982      1.5                                        917485034       1
917485072       0                                          917485082      1.5
917485478      4.25                                      917485508       2
917485618      0.25                                      917485656      1.25
917485847      1.75                                      917485912       0.5
917486057      0.75                                      917486082      0.75
917486106      1                                            917486292      2
917486359     حذف                                        917486461     1.25
917486737      0                                            917486833      0.7
917486843      2                                           917486846     1.25
917486857      1                                            917486918      حذف
917486933      حذف                                       917486948      0.75
917486954      1.5                                         917487058     4.25
917487117       2                                           917487244      0.25
917589667       1.25                                       917600274       0.25
917610379       2                                            917744601      1.75
917744675       0                                            917744759       1.5
917749130      1.25                                         917749136      حذف
917749173       0                                             917749180      0.5
917749181      0.75                                          917749183       1
917749185       0.5                                           917749197       0.75
917749227       1.25                                         917749233       1
917827869       0.75                                         917827888       0.75
917827999       0.25                                         917828000       0.25
917828075      1.25                                          917828166       حذف
917828174       0.5                                          917828181      2.25
917828191      1.5                                            917828227      حذف
917828249      0.75                                             917828437       0
917828578      3.75                                            917828598       0.5
917828629      2.5                                              917828663      1.75
917828668       0                                                917828791      1.25
917828842       1                                                 917828859       0
917828860       1.5                                            917828862       2.75
917828869        0.5  
+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ و ساعت 8:51 |
 

نمرات پایان ترم فیزیک یک و فیزیک عمومی پیام نور سوسنگرد

ش دانشجویی نمره خام
866146060 0.25
880009537 1.5
917634949 0.75
924043729 1.5
900321122 0.25
880310015 0
890043724 0.25
890043643 0
917634745 0
917634958 0.5
924044127 0
924043529 0.5
917600230 0
924044099 0.25
917752744 0
870012196 0.75
900083181 0
917823061 0
924043958 1.25
890269379 1.5
924044043 0.25
917429052 0.25
900396984 0.25
917752742 0
924043959 0
924043920 0
924043519 0
924044119 0.25
924043355 0.75
917838507 1.25
890043705 1
900037989 0
890043720 1.5

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ساعت 15:31 |

با سلام به همه ی  دوستان

 

نمرات نهایی - برگه - فیزیک عمومی و فیزیک پایه یک دانشگاه سوسنگرد تا عصر امروز در وبلاگ خودم و روز شنبه در سایت دانشگاه ثبت میشود. مابقی دروس بعد از وصول برگه ها بدستم، ثبت نمره میشوند

 

التماس دعای خیر ........... یا علی

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ساعت 8:48 |

دوستان عزیز

سلام

 

انشاءالله وقتی برگه های پایان ترم بدستم برسد، نمرات اولیه برگه هایتان را در وبلاگ و بعد از سه روز در سایت دانشگاه درج می کنم .... امیدوارم همگی با نمرات خوب و عالی، دروستان را پاس نمایید

 

التماس دعای خیر                 ....................               دایی علیرضا

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ و ساعت 12:53 |
میان ترم دانشجویانی که با تاخیر آزمون داده بودند - البته بدون  ارفاق ..... یعنی فقط نمره خام خودشونه

 

۹۲۴۰۴۳۶۹۷          ۴.۵

۸۹۰۲۶۰۶۲           ۱.۷۵

۹۲۴۰۴۳۸۷۰         ۳.۲۵

۹۱۷۴۸۵۰۷۲         ۳.۵

۹۲۳۹۱۴۳۷۳         ۳.۲۵

۹۱۷۴۸۶۹۳۳         ۲

۹۰۰۲۱۰۶۶۳        ۳.۷۵

۹۲۴۰۴۴۰۴۳        ۳.۷۵

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و ساعت 15:54 |

نمرات آزمایشگاه دانشجویانی که در لیست درس جهت استاد ثبت نشده اند. لازم است دانشجویان عزیز، جهت درج نام خود در لیست دانشگاه، به برنامه ریزی دانشکده مراجعه کنند تا امکان ثبت نمره آنها در سایت مهیا شود

 

ش دانشجویی تئوری سمینار نهایی
924044191 6.5 8 14.5
917635419 7.5 6 13.5
917634639 8.25 10 18.25
917635059 8.5 9.5 18
917428830 9 9.75 18.75
917635276 9.25 9.75 19
917635674 9.25 8 17.25
917635773 9 9 18
917634787 9 9.5 18.5
917635451 9.5 10 19.5
917823080 8.25 9.75 18
917635208 9.75 9.75 19.5
900164448 6.5 8.75 15.25

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و ساعت 15:43 |
نمرات آزمایشگاه فیزیک عمومی - رشته کشاورزی

 

924043962 8.75 9.75 18.5
924043251 9 8.75 17.75
924043940 9.5 8 17.5
924043697 7.75 9.25 17
924043498 6.75 9.25 16
917856548 7.75 7.5 15.25
917745312 6.5 6.5 13

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و ساعت 15:28 |
نمرات آزمایشگاه فیزیک دو - پیام نور

 

ش دانشجویی تئوری سمینار نهایی
871142739 9.25 7.5 16.75
871186764 8.75 8.5 17.25
880194199 6.5 8.75 15.25
880194437 9.5 9 18.5
880194464 8.75 9 17.75
880194537 9.5 9.5 19
880194578 9 9.75 18.75
880194914 8.75 8.5 17.25
890043707 9.5 10 19.5
890043721 9 8 17
890158084 6.5 7.5 14
890268893 8.75 8.5 17.25
890268947 9.25 7 16.25
890269134 9 3 12
890269189 8.5 9.25 17.75
900035142 8.5 9.75 18.25
900304669 8.75 10 18.75
900340187 9.25 7 16.25
900455849 9.75 9.5 19.25
917515698 8.25 9.75 18
917635082 9 9.5 18.5
917635100 8 9 17
917635400 8.5 8 16.5
917635606 8.25 8.75 17
917823071 8.25 9 17.25

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و ساعت 15:27 |
نمرات آزمایشگاه  فیزیک یک - پیام نور

 

ش دانشجویی تئوری سمینار نهایی
871142739 9.25 8 17.25
871186764 8.75 9 17.75
880194674 9.5 9 18.5
890043720 6.5 9.75 16.25
900093012 8.5 9 17.5
900163245 9 10 19
900179247 9 9.5 18.5
900195509 9.5 9 18.5
900291466 7.75 8.5 16.25
900385345 9.5 9.5 19
900455849 9.75 10 19.75
909784349 8.5 9.75 18.25
917429052 8.75 8.5 17.25
917752045 9 10 19
917823093 8.75 7 15.75
917838485 8.25 9 17.25
924043205 9.75 9.25 19
924043529 8.25 9.25 17.5
924043958 7.75 9.5 17.25
924043959 8.5 9.5 18

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و ساعت 15:25 |
میان ترم نفرات باقی مانده از گروه های پیام نور اهواز


ش دانشجویی                       نمره خام

900090640                               1.5

917484340                              0.75

890267896                              2.75

917484726                              2.75

917484397                              3.75

900421409                               3.5

860000096                               4.0

917486918                               3.5

917749181                               3.5

917484186                               3.75+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ و ساعت 11:11 |
میان ترم فیزیک عمومی - رشته کشاورزی سوسنگرد


ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی نمره خام توضیح
917428830 6 2 3 5.4  
917634639 4 4 0.25 1.85  
917634674 5 3 1 3  
917634773 5 3 0 2  
917634787 2 6 0.5 1.3  
917635041 5 3 1 3
917635059 2 6 0.25 1.05  
917635208 3 5 1 2.2  
917635276 3 5 1.5 2.7  
917635410 5 3 1.5 3.5  
917635419 5 3 0.25 2.25 یک تست ارفاق
917635451 5 3 1 3
917635605 3 5 0.5 1.7  
917745312 4 4 0.5 2.1  
924043231 5 3 1 3  
924043251 5 3 0.75 2.75  
924043345 2 6 0 0.8  
924043389 3 5 0.5 1.7  
924043449 3 5 0.75 1.95  
924043664 6 2 0.5 2.9  
924043696 6 2 1 3.4  
924043940 6 2 1.5 3.9  
924043962 5 3 1.5 3.5  
924043987 6 2 0.5 2.9  
924044035 3 5 0.5 1.7  
924044036 6 2 0.5 2.9  
924044138 6 2 1.5 3.9  
924044191 4 4 0.25 1.85 یک تست ارفاق
924044212 5 3 0 2  
924044220 5 3 0.5 2.5  
+ نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ و ساعت 17:57 |
میان ترم - فیزیک دو سوسنگرد


ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی نمره خام
880194199 3 4 2.25 3.6
880194437 3 4 1.75 3.1
880194942 5 2 0 2.25
890158084 5 2 0.75 3
890268653 7 0 0 3.15
890268893 3 4 1.25 2.6
890268947 4 3 1 2.8
890268984 3 4 0 1.35
890269130 صفر 7 0 صفر
890269189 1 6 1.25 1.7
900078272 3 4 0.5 1.85
900179247 3 4 0.75 2.1
900304669 1 6 1 1.45
900332011 5 2 0 2.25
900340187 4 3 0.75 2.55
900385338 3 4 0.25 1.6
900455983 3 4 0.5 1.85
909784215 6 1 1.25 3.95
909784349 3 4 0.5 1.85
909784353 6 1 1 3.7
917515698 2 5 1 1.9
917634748 1 6 0.5 0.95
917634794 4 3 0.25 2.05
917634957 5 2 1.5 3.75
917635082 7 0 1.25 4.4
917635100 6 1 0.25 2.95
917635400 2 5 0 0.9
917635542 4 3 0.5 2.3
917635561 2 5 0.5 1.4
917635606 3 4 1 2.35
917752045 5 2 1.25 3.5
917752059 2 5 0.5 1.4
917823071 2 5 0.5 1.4
917823080 5 2 1 3.25
917823081 0 7 1 1
917838475 3 4 2 3.35
917838476 1 6 0.5 0.95
917838485 2 5 1 1.9
+ نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ و ساعت 17:56 |
نمرات میان ترم سوسنگرد   -  فیزیک 1 رشته های ریاضی و کامپیوتر 


ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی نمره خام
917752742 صفر 7 0 صفر
917838507 2 5 3 3.9
924043958 4 3 2 3.8
917429052 3 4 2.2 3.55
924043519 4 3 1.75 3.55
900037989 3 4 1.25 2.6
900083181 1 6 2 2.45
924044119 1 6 2 2.45
917634745 2 5 1.5 2.4
890043720 2 5 1.5 2.4
924043355 1 6 1.75 2.2
900396984 1 6 1.75 2.2
917634958 2 5 1.25 2.15
924043205 3 4 0.75 2.1
917600230 2 5 1 1.9
924043959 2 5 0.5 1.4
880310015 3 4 0 1.35
890043705 2 5 0.25 1.15
924044127 1 6 0.5 0.95
917823061 2 5 0 0.9
924043529 2 5 0 0.9
924043920 2 5 0 0.9
+ نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ و ساعت 17:54 |

دانشجویان گرامی دانشگاه سوسنگرد توجه فرمایند که 


میان ترم فیزیک همه رشته ها روز پنجشنبه 92/9/7 ساعت 14 در سالن اجتماعات برگزار می گردد


تاریخ تحویل برگه های تحقیق آزمایشگاه و ارائه سمینار آن نیز در روز پنجشنبه 92/9/14 ساعت 14 الی 16 برگزار خواهد شد.


موفق باشید

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ و ساعت 17:3 |
به تمامی نمرات دانشجویان رشته های مختلف، یک نمره اضافه خواهد شد

 

التماس دعای خیر - در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبداله الحسین -ع- و یاران شهیدش

 

نمرات فیزیک یک - گروه دوم - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی میان ترم
923913319 0 7 2 2
923912665 1 6 2.75 3.2
909752296 1 6 0 0.45
890043236 1 6 0 0.45
917828017 1 6 0.25 0.7+1
923913352 1 6 1.5 1.95+1
923914204 1 6 1.25 1.7
866192561 1 6 1 1.45+1
923814573 1 6 1.5 1.95
923913036 2 5 0 0.9
923913188 2 5 2.75 3.65
923913764 2 5 0.75 1.65
917828194 2 5 1 1.9
923914392 2 5 0 0.9
917749199 2 5 1 1.9
923914639 2 5 2.5 3.4
923914849 2 5 2.75 3.65
923915674 2 5 0.5 1.4
917749134 3 4 2.75 4.1
923912973 3 4 1.5 2.85
923913770 3 4 2.25 3.6
923913838 3 4 3 4.35+1
923914178 3 4 3 4.35
923914255 3 4 1.5 2.85
923914256 3 4 2.5 3.85
923914933 3 4 3 4.35
923819392 3 4 0 1.35
917828830 3 4 1.75 3.1+1
917827915 4 3 1.25 3.05
923913112 4 3 2 3.8
923913242 4 3 2 3.8
923913651 4 3 0.25 2.05
923913912 4 3 3 4.8
923914004 4 3 1.75 3.55
923914817 4 3 1.75 3.55
923914963 4 3 1.75 3.55
923915268 4 3 2 3.8
923915269 4 3 2.5 4.3
923819335 4 3 0.25 2.05
917749240 4 3 1.5 3.3+1
923916085 4 3 2.5 4.3
923912694 5 2 1.5 3.75
923814569 5 2 2.5 4.75
923913994 5 2 0.25 2.5
923914085 5 2 1.75 4
923914418 5 2 3 5.25
923914758 5 2 2 4.25
923915734 5 2 2.25 4.5
923915706 6 1 3 5.7

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ و ساعت 18:5 |
نمرات گروه اول - فیزیک یک پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی میان ترم
880309865 1 6 0 0.45
890004672 2 5 1.75 2.65
890043300 4 3 0.5 2.3
890043372 2 5 0 0.9
900085307 3 4 3 4.35
900091237 3 4 3 4.35
900185656 2 5 0 0.9
900259181 2 5 1.25 2.15
900340733 4 3 3 4.8
909752389 0 7 1.25 1.25
917428742 4 3 1.25 3.05
917522024 3 4 0 1.35
917522296 2 5 0.5 1.4
917744585 1 6 1 1.45+1
917744681 0 7 0.75 0.75+1
917749202 1 6 0.5 0.95
917828198 0 7 1.75 1.75
917828644 0 7 2 2+1
917828758 3 4 1.75 3.1
917828833 2 5 0.5 1.4+1
917828870 4 3 1.75 3.55
923819367 2 5 0.75 1.65
923912698 1 6 2.75 3.2
923912737 3 4 2.75 4.1
923912761 2 5 1.75 2.65
923913539 4 3 0.5 2.3
923913550 2 5 2.25 3.15
923913786 4 3 2 3.8
923913911 3 4 2.5 3.85
923913935 5 2 2.5 4.75
923914147 2 5 0 0.9
923914205 2 5 1 1.9
923914531 1 6 1 1.45
923914602 3 4 2.5 3.85
923914604 4 3 1.5 3.3
923914620 5 2 3 5.25
923914685 3 4 2.75 4.1
923915097 4 3 2.25 4.05
923915578 2 5 1.25 2.15
923915602 3 4 1.25 2.6+1
923915635 5 2 2.25 4.5
923915792 4 3 2.5 4.3
923915863 3 4 1.75 3.1
923915943 2 5 2.5 3.4

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ و ساعت 17:10 |
نمرات گروه دوم - فیزیک دو - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی میان ترم
870021689 7 0 3 5.8
870033303 3 4 0.5 1.7+1
870045877 1 6 1.5 1.9
880309865 2 5 0.25 1.05
880310041 6 1 2 4.4+1
880310126 6 1 3 5.4+1
890043313 2 5 1 1.8
890353111 4 3 0.5 2.1
900019448 4 3 0.75 2.35
900063392 3 4 0.25 1.45
900118735 4 3 1 2.6
900157614 3 4 1.75 2.95
900176186 2 5 1.25 2.05
900185656 3 4 2.25 3.45
900209631 2 5 0.5 1.3
900283381 2 5 0 0.8
900291085 4 3 1.75 3.35
900293878 3 4 2.25 3.45
900412943 6 1 1.5 3.9+1
900423947 1 6 0.25 0.65
909753185 2 5 1 1.8
917483941 4 3 1.75 3.35
917483982 2 5 2.25 3.05
917484536 4 3 3 4.6
917484781 3 4 0 1.2
917485508 5 2 1.5 3.5
917485656 2 5 2 2.8
917485912 1 6 0 0.4
917486057 5 2 0 2
917486106 4 3 1.5 3.1
917486292 3 4 0.75 1.95
917486359 1 6 2.25 2.65
917486843 4 3 1.75 3.35
917486846 6 1 2.75 5.15+1
917486954 5 2 3 5
917487117 3 4 0.25 1.45
917600274 5 2 1.5 3.5
917744601 5 2 2 4
917744675 2 5 0 0.8+1
917749130 2 5 1.75 2.55
917749180 2 5 0.5 1.3
917749183 5 2 2 4
917749185 0 7 0.75 0.75
917749227 1 6 0.25 0.65
917828075 1 6 1.5 1.9
917828181 5 2 2.75 4.75
917828191 2 5 1.75 2.55
917828437 6 1 2 4.4
917828578 6 1 3.25 5.65
917828629 4 3 3 4.6
917828663 4 3 2.25 3.85
917828791 4 3 1.25 2.85
917828842 5 2 2.75 4.75
917828860 2 5 2 2.8
917828862 4 3 2.5 4.1

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ و ساعت 16:42 |
نمرات گروه اول فیزیک ۲ - پیام نور اهواز

 
ش دانشجویی تست درست تست نادرست تشریحی میان ترم
866144923 3 4 0.5 1.7
866144943 3 4 1.75 2.95+1
880309831 5 2 0.75 2.75
880310003 2 5 0.75 1.55+1
880310051 4 3 1 2.6+1
890043393 5 2 1.5 3.5+1
900035228 5 2 3 5+1
900085895 4 3 1 2.6+1
900086126 5 2 3 5+1
900171647 4 3 1.25 2.85
900286588 4 3 1.75 3.35
900323858 5 2 0.25 2.25
900324736 5 2 2.5 4.5
900416299 2 5 0.75 1.55
900435489 3 4 2.25 3.45
909753049 3 4 1.5 2.7
909753424 7 0 1.25 4.05
909753462 4 3 3 4.6
909753468 5 2 2 4
917428672 6 1 3.25 5.65
917484831 3 4 0.25 1.45
917484982 7 0 2 4.8
917485082 5 2 1.5 3.5
917485478 7 0 2.25 5.05
917486082 5 2 2.25 4.25+1
917486461 5 2 0.75 2.75
917486737 5 2 1.75 3.75
917486833 3 4 2.25 3.45
917486857 5 2 2 4
917486948 6 1 1.5 3.9
917487058 3 4 2.75 3.95
917589667 4 3 2.25 3.85
917610379 5 2 2.5 4.5
917744759 5 2 0.75 2.75
917749173 3 4 1 2.2
917749197 5 2 1.5 3.5
917749233 5 2 2.75 4.75
917827869 5 2 0.75 2.75+1
917827888 3 4 3 4.2
917827999 2 5 1 1.8+1
917828000 3 4 2.75 3.95
917828166 7 0 3.5 6.3+1
917828174 5 2 0.75 2.75
917828249 6 1 1.25 3.65
917828598 4 3 0.75 2.35
917828668 3 4 0 1.2
917828869 5 2 1.25 3.25

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ و ساعت 15:20 |
دانشجویان گرامی با هماهنگی مدرس نسبت به تهیه و ارائه گزارش کار ۳ آزمایش از آزمایشات زیر اقدام خواهند نمود

 

آزمایشگاه فیزیک دو

۱- پل وتستون                                                             ۲- قانون اهم

۳- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی      ۴- شارژ خازن

۵- دشارژ  خازن                                                           ۶- پل تار

۷- جریان شاخه ها در مدارهای متناوب                            ۸- محاسبه اختلاف پتانسیل دو سر هر قطعه از مدار

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک یک

۱- محاسبه ضریب اصطکاک                           ۲- محاسبه شدت جاذبه با کمک سقوط آزاد

۳- تعیین سختی فنر                                    ۴- تجزیه نیروها با کمک میزچه نیرو

۵- محاسبه چگالی مایعات مخلوط ناشدنی     ۶- محاسبه شدت جاذبه با کمک آونگ ساده

۷- بررسی پرتابه افقی

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ و ساعت 18:49 |

سلام دوستان


میان ترم امسال به شرح زیر خواهد بود


فیزیک 1 اهواز - دوشنبه 20  آبان 92 ......... سه سکشن مجزا

فیزیک 2 اهواز - سه شنبه 21 آبان 92 ....... سه سکشن مجزا


فیزیک 1و 2 سوسنگرد - پنجشنبه 30 آبان 92


لازم بذکر است تمامی دانشجویان عزیز ملزم به حضور در سکشن ثبت نامی خود هستند. کلاسهای سوسنگرد هم مطابق برنامه اعلام شده قبلی, پنجشنبه ها خواهد بود

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ و ساعت 12:18 |