نمره گروه سوم - درس مبانی برق - دانشگاه پیام نور اهواز

یکی از دانشجویان آقا، نامش را ننوشته بود، بعدا اعلام کند تا نمره اش را ثبت نمایم

همگی موفق باشید

 

ش دانشجویی   میان ترم توضیح
890267214 ------- 3  
880309842 ------- 2/75  
900150313 ------- 2  
900157614 ------- 1/25  
870026256 ------- -----  
917484397 ------- 4  
861141092 ------- -----  
917484536 ------- 4  
880192903 ------- 2/75  
900204581 ------- 4  
871176154 ------- -----  
880193008 ------- -----  
900259895 ------- 2/5  
861144741 ------- -----  
890267583 ------- 3/5  
900286310 ------- -----  
923914256 ------- 4  
900291452 ------- -----  
890353111 ------- -----  
917828174 ------- 3/5  
880310041 ------- -----  
917485899 ------- 3/5  
870033303 ------- -----  
923914604 ------- 4/5  
917486057 ------- -----  
917589848 ------- -----  
900324736 ------- 2  
900325534 ------- 2/5  
890267743 ------- -----  
900352844 ------- -----  
900356840 ------- -----  
880310211 ------- -----  
923915268 ------- 4/5  
917486753 ------- 5/75  
917486804 ------- 4/25  
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/09/22 و ساعت 18:47 |
نمره گروه دوم - درس مبانی برق - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی   میان ترم توضیح
866144943 ------- صفر  
880193281 ------- 4/75  
880310094 ------- 1/75  
880310095 ------- 2/5  
880310183 ------- 1/5  
890267199 ------- 4/75  
900085307 ------- 3  
900085945 ------- 2/75  
900118735 ------- 1/75  
900176186 ------- 5/25  
900270330 ------- 5/25  
900275380 ------- 3  
900291536 ------- 2  
900293878 ------- 2  
909753049 ------- 3/5  
917483941 ------- 3/25  
917485082 ------- 4/5  
917485478 ------- 4/25  
917485655 ------- 4/75  
917486834 ------- 5/5  
917486915 ------- 2/75  
917749197 ------- 0/25  
917749233 ------- 3/75  
917828075 ------- 2/5  
917828191 ------- 2  
917828629 ------- 4/5  
917828842 ------- 5  
923912698 ------- 4/75  
923915269 ------- 4/25  
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/09/22 و ساعت 18:24 |
نمره گروه اول - درس مبانی برق - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی   میان ترم توضیح
923912665 ------- 4/5  
909752313 ------- 0/75  
880192784 ------- 4  
917484186 ------- 2  
923912973 ------- 3/5  
900171647 ------- 3/5  
923913242 ------- 4/25  
900200469 ------- 3/75  
923814569 ------- 5/5  
917484982 ------- 3/75  
900227838 ------- 5  
917828181 ------- 3/75  
923913935 ------- 3/75  
917485323 ------- 3/5  
917428672 ------- 5/25  
890267565 ------- 4/75  
917485498 ------- 3  
890043313 ------- 1  
917485922 ------- 4/75  
909753042 ------- 1/75  
917486229 ------- 3/5  
870021689 ------- 4/5  
900340733 ------- 5/5  
917486450 ------- 4/25  
917486843 ------- 1/25  
900416299 ------- 1/75  
890043393 ------- 4/25  
917487280 ------- 3/5  
900091237 ------- 2/5  
917828862 ------- 3/5  
923916085 ------- 4/25  
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/09/22 و ساعت 17:34 |
نمره گروه سوم - درس فیزیک پایه یک - دانشگاه پیام نور اهواز

 

 

ش دانشجویی   میان ترم توضیح
866144908 …. -  
866144991 …. -  
880193481 …. -  
880309910 …. -  
890043300 …. -  
890043375 …. -  
900058116 …. -  
900259181 …. -  
909752296 …. -  
909752548 …. -  
909752837 …. 2/5  
917485478 …. -  
917486109 …. -  
917744489 …. -  
917852070 …. -  
923912670 …. -  
923912764 …. 5  
923913284 …. -  
923913532 …. -  
935059773 …. 5  
935059778 …. 5/75  
935059950 …. 5  
935060354 …. -  
935060567 …. -  
935060580 …. 5  
935060756 …. -  
935060880 …. 5/5  
935061054 …. -  
935061177 …. -  
935061253 …. 3/25  
935061428 …. 6  
935061442 …. 2/5  
935061646 …. -  
935061703 …. -  
935061740 …. -  
935061745 …. -  
935061969 …. 6  
935062002 …. 6  
935062011 …. 3  
935062194 …. 1/75  
935062344 …. 5/5  
935062355 …. -  
935062573 …. 4/25  
935147383 …. -  

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/09/22 و ساعت 15:0 |
نمره گروه دوم - درس فیزیک پایه یک - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی   میان ترم توضیح
935059910 …. 4/75  
935059914 …. 4/75  
935059953 …. 4  
880309842 …. 0/5 دو آزمون
935059817 …. 4  
924013043 …. 5  
935060254 …. 2/75  
890043236 …. 1/5  
935060350 …. 4/5  
935060353 …. 5/5  
935060436 …. 5  
935060455 …. 5/75  
935060552 …. 5/75  
935060818 …. 5/25  
935060857 …. 6  
935060887 …. 5  
935061236 …. 6  
935061248 …. 3/25  
935061256 …. 5  
935061312 …. 4/75  
935061642 …. 5/5  
935061660 …. 5/5  
935061824 …. 2/25  
923914915 …. 5/75  
935061990 …. 4/75  
935062010 …. 3  
935062172 …. 4  
935062248 …. 5/75  
935062395 …. 5/5  
935062454 …. 4  
935062655 …. 5  
935062674 …. 0/75  
935062733 …. 5/5  
935062742 …. 6  
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/09/22 و ساعت 14:9 |
سلام

 نمرات خام میان ترم دانشجویان پیام نور اهواز در درس فیزیک دو به شرح زیر است

 

ش دانشجویی   نمره خام میان ترم توضیح
856122218 ... 2/5  
861141585 ... -  
866144923 ... -  
866144991 ... -  
880310182 ... -  
880310237 ... -  
890004672 ... 4  
890043243 ... 1/5  
890043394 ... -  
900063392 ... 2  
900085945 ... 3/75  
900158519 ... 3/25  
900181815 ... 3/5  
900209631 ... 1/5  
900423947 ... 0/75  
900444510 ... -  
917484340 ... -  
917485618 ... صفر  
917485912 ... 1/5  
917486359 ... 4/75  
917486450 ... 3  
917486948 ... 4  
917522024 ... 1/75  
917589966 ... 2  
917749173 ... -  
917749176 ... 1/5  
917749202 ... 1/75  
917749240 ... 2/5  
917827915 ... صفر تقلبی به 4573
917828170 ... 0/5  
917828190 ... -  
917828311 ... 2/75  
917828668 ... 3/5  
917828833 ... 3/5  
923814573 ... صفر تقلبی از  7915
923819392 ... 3/25  
923913036 ... -  
923913112 ... -  
923913539 ... صفر تقلبی با 4255
923913651 ... 4/25  
923913764 ... -  
923913911 ... 4/5  
923913978 ... 3  
923913994 ... 4/25  
923914147 ... 3/5  
923914205 ... 2/75  
923914255 ... صفر تقلبی با 3539
923914373 ... -  
923914531 ... 0/75  
923915734 ... 6  
923915994 ... 4  
924003382 ... 3  
924003506 ... 3/5  
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/09/19 و ساعت 12:40 |

سلام دوستان

 

به اطلاع میرساند که برگه های میان ترم در حال تصحیح است. لذا نمرات میان ترم درس فیزیک دو فردا و سایر دروس در روزهای آینده در وبلاگ درج خواهد شد

 

موفق باشید

+ نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه 1393/09/16 و ساعت 15:30 |

سلام

نمرات میان ترم، ان شاءالله هفته آینده، شنبه یا یکشنبه در وبلاگ ثبت خواهند شد

 

موفق باشید

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه 1393/09/11 و ساعت 19:16 |
نمرات نهایی فیزیک عمومی - پیام نور سوسنگرد

 

ش د       نمره خام
890268934 . . . 1/5
890269301 . . . 1/5
917751910 . . . 0/25
924140393 . . . 0
924140398 . . . 0
924140412 . . . 1
924140413 . . . 0/25
924140422 . . . 0
924140443 . . . 0
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/04/18 و ساعت 15:55 |
نمرات پایانی فیزیک پایه یک - پیام نور سوسنگرد

 

ش د       نمره خام
866146060 . . . 0/5
870012196 . . . 0
880310015 . . . 0/5
890043724 . . . 1
900052235 . . . 0
900083181 . . . 0
900387317 . . . 0
917600230 . . . 1
917823070 . . . 0
917838518 . . . 0
924043205 . . . 0/25
924043487 . . . 0/25
924043920 . . . 0/5
924043949 . . . 0
924043959 . . . 0/5
924044099 . . . 0
924044111 . . . 2/75
924140391 . . . 1/5
924140396 . . . 1/5
924140397 . . . 0
924140404 . . . 1
924140406 . . . 0/25
924140414 . . . 1/25
924140415 . . . 2
924140418 . . . 2/25
924140423 . . . 0/5
924140425 . . . 1/25
924140428 . . . 1/75
924140432 . . . 0
924140434 . . . 1/5
924140441 . . . 1/75
924140442 . . . 1
924140445 . . . 1/75
924140447 . . . 1/25
924140448 . . . 1/5
924140453 . . . 2/75
924140457 . . . 0/25
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/04/18 و ساعت 15:54 |
نمرات نهایی فیزیک پایه دو - پیام نور اهواز

 

ش د       نمره خام
861141585 . . . 0/75
861141916 . . . 1/5
866144923 . . . 0/5
866192561 . . . 0
870027807 . . . 1/5
880310003 . . . 1/25
890004672 . . . 1/25
890043243 . . . 0
900063392 . . . 0/75
900085307 . . . 1/5
900090640 . . . 0/75
900091237 . . . 3/75
900209631 . . . 0/25
900275380 . . . 1/25
900291536 . . . 0/75
900340733 . . . 5/75
900418365 . . . 2
900423947 . . . 1
900426148 . . . 0/25
909753462 . . . 2/25
917428742 . . . 2/75
917484340 . . . 0/5
917484831 . . . 3
917485344 . . . 5
917485352 . . . 4
917485604 . . . 2/25
917485618 . . . 0
917485852 . . . 3
917485912 . . . 0
917486692 . . . 4
917486918 . . . 1
917486933 . . . 1/25
917589959 . . . 3/5
917744585 . . . 0/75
917744681 . . . 1/25
917749134 . . . 2
917749176 . . . 0
917749198 . . . 0/75
917749202 . . . 0/25
917749203 . . . 1/75
917749227 . . . 2
917827915 . . . 0/25
917828017 . . . 0/25
917828170 . . . 0/5
917828194 . . . 1/5
917828644 . . . 1/75
917828758 . . . 1/75
917828806 . . . 0/5
917828830 . . . 1
917828859 . . . 2
917828870 . . . 1/75
923814569 . . . 5/75
923819335 . . . 0/25
923912665 . . . 4/75
923912694 . . . 2
923912698 . . . 1/25
923912973 . . . 4
923913188 . . . 2
923913242 . . . 3/25
923913319 . . . 2/5
923913352 . . . 0/75
923913539 . . . 0
923913550 . . . 2
923913651 . . . 1/25
923913770 . . . 1
923913786 . . . 0/25
923913911 . . . 1/5
923913912 . . . 3/75
923913935 . . . 2
923914085 . . . 1
923914178 . . . 4
923914204 . . . 2/25
923914205 . . . 0/75
923914255 . . . 0/25
923914256 . . . 2/5
923914373 . . . 0
923914418 . . . 2/25
923914531 . . . 0
923914602 . . . 4/5
923914604 . . . 1/25
923914685 . . . 6/25
923914758 . . . 2/75
923914817 . . . 0/75
923914963 . . . 3
923915097 . . . 2/5
923915268 . . . 2
923915269 . . . 2
923915578 . . . 0/5
923915635 . . . 3/25
923915706 . . . 2/75
923915792 . . . 5/25
923915863 . . . 2/5
923915943 . . . 1/5
923916085 . . . 3/25
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/04/18 و ساعت 15:28 |
نمرات نهایی فیزیک پایه یک - پیام نور اهواز

 

ش د       نمره خام
880193481 . . . 1/75
890043300 . . . 0
890043372 . . . 1/5
890043375 . . . 0
900075533 . . . 0
900085945 . . . 2/25
900259181 . . . 0/5
900418319 . . . 2/5
917486998 . . . 0/5
917589959 . . . 3
917827942 . . . 0
917828194 . . . 1/75
917828311 . . . 2
923814573 . . . 0/5
923819392 . . . 0
923913036 . . . 2
923913490 . . . 2/5
923914147 . . . 1
923914531 . . . 0/5
923915994 . . . 2/25
924003506 . . . 1/75
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/04/18 و ساعت 15:6 |
نمرات پایانی فیزیک پایه دو - پیام نور سوسنگرد

 

ش د       نمره خام
880194534 . . . غایب
890043643 . . . 1/25
890043705 . . . 0/5
890043724 . . . 0/25
890269130 . . . 0/5
890269379 . . . 4/75
890269392 . . . غایب
900085654 . . . 1
900093012 . . . 0
900195509 . . . 2/75
900207680 . . . 1/5
900429754 . . . 1/25
900431302 . . . 0
900455983 . . . 1/25
909784349 . . . 0/75
917429052 . . . 2
917634745 . . . 0/5
917635400 . . . 0
917752060 . . . غایب
917752744 . . . 0
917823071 . . . 2
917838476 . . . 0/75
917838507 . . . 2/25
924043529 . . . 0/5
924043958 . . . 4/25
924044043 . . . 0
924044119 . . . 0/75
924044127 . . . 0
924046467 . . . 2
+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/04/18 و ساعت 14:52 |

با سلام

 

بالاخره نمرات اومد بیرون ................. نمرات پایان ترم دانشجویان دانشگاههای پیام نور، عصر فردا چهارشنبه 18تیر (نمرات خام) در وبلاگ و نمره نهایی در سایت دانشگاه ثبت خواهد شد... همگی موفق باشین

 

التماس دعای خیر

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه 1393/04/17 و ساعت 12:16 |

نمرات خام میان ترم فیزیک یک - پیام نور سوسنگرد


ش د نمره خام
924140391 1.75
924043205 -
924140396 2.5
924140397 -
917823070 -
924140404 4.25
924140406 2.25
924043487 -
866146060 1
924140414 3.25
924140415 4.25
924140418 3
917600230 1
924140423 1.5
924140425 -
924140428 1.5
924140432 3
924140434 3
924043920 -
924043949 0.5
924043959 1.25
924140441 3.75
924140442 1.5
924140444 -
900387317 -
924140445 3.25
924140447 1.75
924140448 2.5
924044099 -
924044111 1.5
924140453 4.5
917838518 -
924140457 2
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 19:3 |

کد آزمایش دانشجویان پیام نور


سرور بوعذار      1و2و4                                        کوثر چلداوی          2و5و7

مجتبی حیاوی    2و3و6                                        خدیجه حیدری        4و6و7

حلیمه سواری     1و3و7                                        هیفا سیاح           2و4و6

سهیلا طالبی      1و5و6                                       فاطمه موسوی      2و3و4

سیده حمیده نوری    2و5و6

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 19:2 |
نمرات خام میان ترم فیزیک دو - پیام نور سوسنگرد


ش د نمره خام
880194534 -
890043643 -
890043705 2.5
890043724 -
890269130 3
890269379 -
890269392 1.25
900085654 -
900093012 0.5
900195509 5
900207680 2.25
900429754 2.25
900431302 -
900455983 2.75
909784349 2.25
917429052 1
917634745 2.75
917635400 2
917752060 -
917752744 0.5
917823071 2.75
917838476 1.25
917838507 4.75
924043529 -
924043958 2.25
924044043 -
924044119 2.5
924044127 2.5
924046467 1.75
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 18:18 |

نمرات خام میان ترم فیزیک عمومی - پیام نور سوسنگردش د نمره خام
890268934 1
890269301 1
900166471 -
900171709 4
900191386 3.75
900440327 3.5
917634665 -
917634850 3.75
917634990 2.5
917635595 -
917638154 4
917745312 4.75
917751910 -
917828290 3.75
917856497 4
917856503 2.75
917856507 3.75
917856511 -
917856512 3
917856543 4
917856550 -
917856560 3.25
924043349 2.75
924043428 -
924043457 3.5
924043927 3.25
924043953 2.75
924043999 1.5
924044075 -
924140393 1
924140398 1.5
924140410 -
924140412 2.25
924140413 1.75
924140419 -
924140422 2
924140431 -
924140437 -
924140443 2.75
حلیمه سواری 4.5
خدیجه حیدری 4.75
سرور بوعذار 4
سهیلا طالبی 2.5
سیده حمیده نوری 4.75
فاطمه موسوی 5.5
کوثر چلداوی 2.5
مجتبی حیاوی 3.5
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 18:12 |
نمرات خام میان ترم فیزیک یک - پیام نور اهواز 


ش د نمره خام
866144908 -
866144991 -
880193481 -
880309910 -
890043194 -
890043236 -
890043300 -
890043372 2.25
890043375 -
900052384 0.5
900056028 -
900058116 -
900075533 -
900085945 2.5
900259181 4
900418319 -
900420018 -
909752296 -
909752837 -
917483998 -
917486109 -
917486998 2.5
917487132 -
917589959 5.75
917744681 -
917827942 -
917828194 3.25
917828311 3.5
923814573 2.25
923819392 1
923881065 -
923912670 -
923913036 2.75
923913283 -
923913284 -
923913490 5
923914147 2.5
923914392 -
923914531 1.25
923915994 4
924003506 4
+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 17:57 |

نمرات خام میان ترم فیزیک دو - پیام نور اهواز 


ش د نمره خام
856122218 -
861141585 -
861141916 4
866144923 0.5
866144960 -
866144991 -
866192561 0.75
870025729 -
870027807 -
880309865 -
880310003 2.5
880310067 -
880310189 -
880310237 -
890004672 -
890043243 -
900063392 0.25
900085307 4
900085895 -
900090640 1.25
900091237 5
900209631 0.75
900236373 -
900275380 3.5
900286588 -
900291536 3.25
900340733 6
900418365 2.25
900423947 0.25
900426148 3
909752389 0.75
909753462 1.75
917428742 4
917484340 0.25
917484831 5.5
917485344 5
917485352 5.75
917485604 -
917485618 -
917485852 2.75
917485912 1.5
917486692 4
917486918 5
917486933 3.25
917589959 -
917744585 4.25
917744681 -
917749134 4.25
917749176 2.25
917749198 2.5
917749202 4.25
917749203 5.25
917749227 3.75
917827915 3.75
917828017 1.5
917828166 -
917828170 صفر
917828190 -
917828194 5.75
917828644 4.75
917828758 2
917828806 4
917828830 2.75
917828859 4
917828870 5.25
923814569 6
923819335 3.25
923912665 4.5
923912694 4
923912698 4
923912973 5
923913188 4.5
923913242 6
923913319 5
923913352 4.25
923913539 2
923913550 5.5
923913651 -
923913764 -
923913770 3.75
923913786 4
923913911 -
923913912 6
923913935 6
923914085 3.75
923914178 5
923914204 5
923914205 1.75
923914255 2.25
923914256 5
923914373 -
923914418 4.75
923914531 2.5
923914602 5
923914604 4.75
923914685 5.5
923914758 4.5
923914817 3.5
923914963 5.5
923915097 4.75
923915268 3.25
923915269 3.25
923915578 4.5
923915635 6
923915706 5.25
923915792 5.25
923915863 4.5
923915943 5.75
923916085 4.75

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه 1393/02/13 و ساعت 17:40 |

سلام

دانشجویان گرامی پیام نور اهواز توجه فرمایند که بعلت باز نشدن سایت دانشگاه، امکان دریافت شماره دانشجویی شما و ثبت نمرات میان ترم میسر نگردید ...

برگه ها تصحیح شده و انشاءالله بزودی در وبلاگ ثبت میشوند ... البته بعد از برگشت از تهران ... احتمالا دوشنبه صبح

گرچه میدونم اغلب شما از دسته گلهای میان ترم خود اطلاع نسبی دارید ولی دیدن نمره در وبلاگ یه چیز دیگه س


التماس دعای خیر

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه 1393/02/05 و ساعت 18:25 |

سلام

دانشجویان گرامی، مطابق کد آزمایشهای زیر که برای شما معین شده است، لازم است حداکثر تا تاریخ 93/02/18 تحقیق و گزارش خود را برای سه آزمایش تحویل نمایید.

بدیهی است بعد از تاریخ فوق، تحویل گزارشها میسر نخواهد بود. همچنین در تهیه و دسته بندی مرتب و کامل گزارشها حداکثر دقت را مبذول دارید.


 همگی موفق باشیدآزمایشگاه فیزیک دو

۱- پل وتستون                                                             ۲- قانون اهم

۳- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی      ۴- شارژ خازن

۵- دشارژ  خازن                                                           ۶- پل تار

۷- جریان شاخه ها در مدارهای متناوب   

 

آزمایشگاه فیزیک یک

۱- محاسبه ضریب اصطکاک                           ۲- محاسبه شدت جاذبه با کمک سقوط آزاد

۳- تعیین سختی فنر                                    ۴- تجزیه نیروها با کمک میزچه نیرو

۵- محاسبه چگالی مایعات مخلوط ناشدنی     ۶- محاسبه شدت جاذبه با کمک آونگ ساده

۷- بررسی پرتابه افقی                               
کد آزمایشگاه فیزیک یک رشته های مهندسی کامپیوتر


924140397        1و2و7                           924140418        2و3و5

924140428         2و5و7                          924140434        4و5و6

890269167         1و3و4                          924140441        2و4و6

924044099         3و5و7                          924044111        2و6و7

917634745         1و4و7                          900171701        4و5و7

924043355         3و5و6                          917634957        1و4و5

924043519         4و6و7                          900407758        2و3و6

924044119         5و6و7                          917752744        1و2و6

909784353         3و4و6
کد آزمایشگاه فیزیک دو

917634688     3و4و6                                  900195509      2و3و5

900207680     1و3و5                                  917823081      1و6و7

890269061     2و5و6                                  924046467      3و5و7

924043958     1و4و5                                  917429052      2و3و4

890268673     3و4و6                                  890268674      1و2و6

917838475     2و4و7                                  917634748      1و2و5

917634794     2و5و7                                  917634957      3و4و6

917838485     1و2و4                                  924043529      1و6و7

917635125     3و4و6                                  890269130      1و3و5

900332011     2و4و5                                  880194946      3و5و7

917752045     1و4و6                                  900078272      1و2و4

900082906     2و5و7کد آزمایشگاه فیزیک عمومی رشته های متفاوت گروه مهندسی کشاورزی


917828290     3و4و6                              917634665     2و5و6  

900166471     1و4و5                              917856497     2و4و6

900171709     1و3و4                              924043349     2و5و7

917745312      3و5و7                             917856503      2و3و4

917634850      1و2و5                             924043428      2و5و7

917856507     2و5و6                              924043457      1و5و7

917856511      3و4و6                             917856512      1و6و7

917634990     2و5و7                              924043927     1و4و5

917856543      2و3و5                             924043953     1و3و5 

924043999      2و3و4                             917856550      3و4و5

924044075      3و4و6                             917856560       2و5و6

917635595      1و2و5                             900440327     2و5و6

917828290      1و6و7                             917635087     2و5و7

917638154     1و2و6                              900166471     1و4و5

917856497      1و3و7                             900171709     1و3و5 

924043349     2و5و6                              917856503      2و3و4

917634850      1و3و7                             924043428      2و3و5

917856507     2و5و6                              924043457      3و5و7

917856511      1و2و5                             917856512      4و5و7

924043927      3و5و7                              917856543     1و3و5 

924043953     4و5و7                              924043999      1و6و7

917856550      1و2و5                             924044036      2و6و7

924044075      2و3و5                             917856560      3و5و7

917635595      1و6و7

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه 1393/01/29 و ساعت 13:56 |

با سلام

طبق اعلام دانشگاه پیام نور سوسنگرد، کلاسهای این دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 93/01/21 تعطیل است


میدانم همگی هورا می کشین ولی بعدا جبران می کنیم ... انشاءالله 

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1393/01/20 و ساعت 11:43 |
با سلام

دانشجویان گرامی، تاریخ میان ترم فراموش نشود

نتیجه غیبت در آزمون میان ترم، عدم ثبت نمره خواهد بود و با عنایت به عدم تجدید آزمون مذکور، لازم است دانشجویان گرامی در روز مقرر در کلاس حاضر شوند

فیزیک یک پیام نور اهواز ----- دوشنبه 25 فروردین

فیزیک دو پیام نور اهواز --------- سه شنبه 2 اردیبهشت

و همه ی دروس پیام نور سوسنگرد ------------ پنجشنبه 11 اردیبهشت

التماس دعای خیر ..... همگی موفق باشید

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه 1393/01/18 و ساعت 13:33 |
میان ترم دروس ترم جاری در تاریخهای زیر خواهد بود


فیزیک یک اهواز : دوشنبه 93/1/25 

فیزیک دو اهواز :  سه شنبه  93/2/2


همه ی دروس سوسنگرد : پنجشنبه  93/2/11 راس ساعت 8 صبح - کلاسها هم در ساعت مقرر در همان روز برگزار خواهد شد (فیزیک یک بعد از میان ترم)

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1392/12/21 و ساعت 12:40 |
باسلام


کلاسهای دانشگاه پیام نور سوسنگرد مطابق برنامه تنظیمی دانشگاه ادامه می یابد.


فیزیک پایه یک : ساعت 8

فیزیک پایه دو : ساعت 10

فیزیک عمومی کشاورزی : ساعت 12

آزمایشگاهها هم بعد از تعطیلات نوروز بصورت سمینار و تحقیقی باطلاع دانشجویان خواهد رسید

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه 1392/12/19 و ساعت 12:10 |
نمرات نهایی فیزیک دو


بالاخره برگه های دانشجویان بدستم رسید ... این هم نمرات خام برگه ها

ش دانشجویی پایان ترم
890268653 0.25
900055874 0
880194199 2
917838475 3.75
871137096 غایب
917838476 0
917752045 2.75
917752046 غایب
917634748 1
900171701 1
917823071 0
900179247 0.25
917634794 0.25
909784215 0.25
917838481 1
880194405 0
917634957 0.5
880194437 2
917838485 2
890268893 1
917823080 2
917823081 0.5
909784266 0
880194534  
890268947 1.25
917635082 1.75
917752059 0.25
890268984 2
917635100 0
890269062 1.25
917823087 0
900304669 0.5
900291466 0.25
890043675 0
890269130 غایب
900332011 0
900339765 غایب
890269189 1
909784349 0
917635400 غایب
900340187 غایب
917515698 0.25
909784353 2.25
900385338 0
900078272 0.25
890043724 غایب
917635542 0
917635561 غایب
900082906 0
880194942 1.25
917635606 1.25
917823100 غایب
900431302 0
900455983 1
890158084 1.5
890269211 0.5


+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه 1392/11/11 و ساعت 14:44 |
نمرات خام پایان ترم فیزیک یک - دانشگاه پیام نور اهواز

 

ش دانشجویی پایان ترم
861141505 0.5
861141643 حذف
866144908 حذف
866144991 حذف
866192561 0.75
870022317 0.25
880193481 1.5
880309865 1.5
880309910 حذف
890004672 1.75
890043194 حذف
890043236 حذف
890043300 0.25
890043315 حذف
890043372 0.25
890043375 0
900052384 0
900056028 حذف
900058116 حذف
900085307 1.5
900091237 2.5
900185656 حذف
900259181 0
900340733 2
900420018 0
909752296 0.25
909752389 1.5
909752548 حذف
909752669 حذف
909752837 حذف
909753375 0
917428742 0.75
917483998 حذف
917485478 2.25
917486109 حذف
917486998 حذف
917487132 حذف
917522024 0.5
917522296 0
917744489 حذف
917744585 0.5
917744681 1
917749134 0.25
917749199 1
917749202 0.25
917749211 0
917749237 حذف
917749240 2.75
917827915 0.5
917827942 0
917828017 1.5
917828097 حذف
917828194 0
917828198 1.25
917828311 1.25
917828499 حذف
917828644 1.5
917828713 حذف
917828758 0.75
917828830 1
917828833 2
917828870 1.25
923814569 1.5
923814573 0.75
923819335 0.75
923819367 0.5
923819392 0
923912665 1.75
923912670 حذف
923912694 0.75
923912698 3
923912737 0.25
923912761 0.75
923912973 0.5
923913036 حذف
923913112 1
923913188 1.5
923913242 1.25
923913283 0
923913284 حذف
923913319 0.5
923913352 0.75
923913539 0
923913550 1.25
923913651 0.75
923913764 1
923913770 0.25
923913786 1.25
923913838 2
923913911 2.25
923913912 2.25
923913935 2
923913978 حذف
923913994 0.5
923914004 0.5
923914085 1.25
923914122 حذف
923914145 حذف
923914147 حذف
923914178 1.5
923914204 1.5
923914205 2
923914255 1.25
923914256 1.25
923914284 حذف
923914369 حذف
923914373 0
923914392 1
923914418 0.5
923914531 0.25
923914602 1.25
923914604 1
923914620 2.75
923914639 1.25
923914685 2
923914758 0.25
923914817 0.75
923914849 2
923914893 حذف
923914933 1.25
923914963 2.25
923915097 1
923915229 حذف
923915268 2.25
923915269 1.75
923915578 1.25
923915602 حذف
923915635 2
923915674 حذف
923915706 1.75
923915734 1
923915780 حذف
923915792 2
923915863 0.75
923915943 1.25
923915994 حذف
923916041 0.25
923916085 1

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه 1392/11/02 و ساعت 15:44 |
نمرات خام برگه های درس فیزیک دو - دانشگاه پیام نور اهواز
 

ش دانشجویی
پایان ترم
856122218         0                                      860000096          1.75
861141585        حذف                                  866144923          0
866144943         1                                       866144960         0.5
866144991        حذف                                   870021689         1.5
870025367        0.75                                   870025729         حذف
870033303         2                                      870045877         1.75
880309831         1                                      880309865           0
880310003         0.75                                 880310041           0
880310051         0.75                                 880310126           1
880310189        حذف                                  80310237          حذف
890043243        1.25                                  890043313          1
890043315        حذف                                  890043393          1
890043394          1                                     890267896        2.5
890353111        0.75                                  900019448        1.25
900035228          2                                     900063392          0
900085895       حذف                                   900086126        1.75
900086362       حذف                                   900090640        حذف
900118735        1.5                                    900157614        1.25
900171647         1                                      900176186         1.5
900185656       1.25                                   900209631         0.75
900210663        0.25                                  900231329        1.25
900275380         0                                      900283381         1.75
900286588       حذف                                   900291085          0.5
900293878        1                                       900323858          1
900324736      1.25                                    900379442          0
900412943      0.75                                    900416299        2.25
900421409       1                                       900423947         0.5
900426148      حذف                                    900435489         1.5
909753049      1.25                                   909753185         1.5
909753424       0.75                                   909753462        حذف
909753468       0.25                                   917428672          2
917483892      حذف                                    917483941       2.25
917483982        2                                       917484186        0.5
917484340       0.5                                      917484397        1
917484536       1                                        917484726     1.75
917484781      0.75                                     917484831        ۰
917484982      1.5                                        917485034       1
917485072       0                                          917485082      1.5
917485478      4.25                                      917485508       2
917485618      0.25                                      917485656      1.25
917485847      1.75                                      917485912       0.5
917486057      0.75                                      917486082      0.75
917486106      1                                            917486292      2
917486359     حذف                                        917486461     1.25
917486737      0                                            917486833      0.7
917486843      2                                           917486846     1.25
917486857      1                                            917486918      حذف
917486933      حذف                                       917486948      0.75
917486954      1.5                                         917487058     4.25
917487117       2                                           917487244      0.25
917589667       1.25                                       917600274       0.25
917610379       2                                            917744601      1.75
917744675       0                                            917744759       1.5
917749130      1.25                                         917749136      حذف
917749173       0                                             917749180      0.5
917749181      0.75                                          917749183       1
917749185       0.5                                           917749197       0.75
917749227       1.25                                         917749233       1
917827869       0.75                                         917827888       0.75
917827999       0.25                                         917828000       0.25
917828075      1.25                                          917828166       حذف
917828174       0.5                                          917828181      2.25
917828191      1.5                                            917828227      حذف
917828249      0.75                                             917828437       0
917828578      3.75                                            917828598       0.5
917828629      2.5                                              917828663      1.75
917828668       0                                                917828791      1.25
917828842       1                                                 917828859       0
917828860       1.5                                            917828862       2.75
917828869        0.5  
+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه 1392/11/01 و ساعت 8:51 |
 

نمرات پایان ترم فیزیک یک و فیزیک عمومی پیام نور سوسنگرد

ش دانشجویی نمره خام
866146060 0.25
880009537 1.5
917634949 0.75
924043729 1.5
900321122 0.25
880310015 0
890043724 0.25
890043643 0
917634745 0
917634958 0.5
924044127 0
924043529 0.5
917600230 0
924044099 0.25
917752744 0
870012196 0.75
900083181 0
917823061 0
924043958 1.25
890269379 1.5
924044043 0.25
917429052 0.25
900396984 0.25
917752742 0
924043959 0
924043920 0
924043519 0
924044119 0.25
924043355 0.75
917838507 1.25
890043705 1
900037989 0
890043720 1.5

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه 1392/10/26 و ساعت 15:31 |